วัตถุประสงค์

1. ให้ที่อยู่อาศัย ให้ความร่มเย็นในชีวิต เสมือนครอบครัวเดียวกันโดยไม่เลือก เชื้อชาติ ศาสนา

2. เพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในด้านการดูแลและพัฒนาผู้พิการ

3. ประสานงานกับองค์กรอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ

4. สนับสนุนให้ผู้พิการได้เรียนหนังสือ หรือฝึกอาชีพตามที่แต่ละคนถนัด และออกไปประกอบอาชีพเช่นบุคคลธรรมดา โดยไม่เป็นภาระของสังคม