บ้านทองอยู่เชสเชียร์ เชียงใหม่

เป็นบ้านพักผู้พิการแห่งที่ 3 ก่อตั้งขึ้นในปี 2521 โดยทายาทของ นายทองอยู่ ตียาภรณ์ ได้น้อมเกล้าฯถวายที่ดิน 9 ไร่ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และสโมสรโรตารี่ธนบุรี โดยนายอารักษ์ ตียาภรณ์ นายกสโมสรขณะนั้น พร้อมกรรมการและสมาชิกได้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินอีกจำนวนหนึ่ง ตามโครงการบริการชุมชนของสโมสร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ที่ดินและเงินดังกล่าวให้แก่มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปสร้าง “บ้านพักสำหรับ ผู้พิการ” ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ และไม่มีที่พักพิงในภาคเหนือ โดยมีท่านผู้หญิงถวิล ประกอบนิติสาร เป็นประธานมูลนิธิฯและได้เชิญคุณหญิงหม่อมศรีนวล ณ เชียงใหม่ เป็นประธานสาขาเชียงใหม่ ต่อมาคุณหญิงสุมน สุชีวะ เป็นประธานมูลนิธิฯในปี พ.ศ.2523 จึงได้เชิญ นายประสงค์ อิฐรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนั้น เป็นประธานกรรมการบ้านต่อมา นายประสงค์ อิฐรัตน์ ได้รณรงค์หาทุนมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิการจนแล้วเสร็จ สามารถเปิดรับผู้พิการเข้าอยู่อาศัยในปี 2524 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินาถ เสด็จพระราชดำเนินเปิดบ้านพักแห่งนี้พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2525

ปัจจุบัน คุณหญิงตรึงใจ อิฐรัตน์ เป็นประธานกรรมการบ้าน นางจุติมา อนุมัติราชกิจ เป็นประธานฝ่ายหาทุนและเลขานุการ นางสาวจิรภา ปิตาวรรณ เป็นฝ่ายปกครองบ้านฯ นางสุดาลักษณ์ เรี่ยวเธียรชัย เป็นเหรัญญิกบ้านฯ มีสมาชิกประมาณ 30 คน

กิจกรรม

โครงการของบ้านฯทุกโครงการได้รับพระราชทานคำแนะนำ พระราชทานความช่วยเหลือและแนวพระราชดำริจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการและสมาชิก ได้ร่วมกันดำเนินการให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริ ซึ่งกรมประมง กรมปศุสัตว์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กรมชลประทานและจังหวัดเชียงใหม่ได้สนองแนวพระราชดำริ เข้ามาดูแลอย่างสม่ำเสมอ ทำให้โครงการดำเนินไปได้ด้วยดี และมีผลผลิตจากโครงการและผลิตภัณฑ์การฝีมือของสมาชิก ได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไป เข้ามาอุดหนุนสั่งซื้อเป็นของขวัญ ของชำร่วย อันเป็นรายได้ทางหนึ่งของสมาชิกผู้พิการเอง คณะกรรมการบ้านฯได้สนองแนวพระราชดำริให้เป็นไปตามที่ได้ พระราชทานให้ไว้ซึ่งมีกิจกรรมในบ้าน เช่น กีฬา ดนตรี กายภาพบำบัด และโครงการอื่น ๆ เพื่อให้สมาชิกได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทั้งยังเป็นรายได้ทางหนึ่งของสมาชิกเองด้วยเช่น

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สมาชิกได้ฝึกเรียนดนตรีไทย ได้รับพระราชทานเงินจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรีจนสามารถตั้งวงได้ และได้พระราชทานคำแนะนำในการเล่นดนตรีไทยด้วย ปัจจุบันครูจากศูนย์ส่งเสริมคริสจักรภาคเหนือ มาช่วยสอนทุกวันศุกร์

โครงการเพาะชำ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานคำแนะนำในการปลูผักสวนครัว โดยให้ยกพื้นสูง เพื่อผู้พิการที่ใช้วีลแชร์ จะได้สามารถทำกิจกรรมได้ เนื่องจากบ้านเชสเชียร์ได้ ก่อตั้งมา ๒๐ กว่าปีแล้วต้นไม้ในบ้านสามารถแยกเพาะชำได้ จึงเริ่มฝึกหัดให้สมาชิกสนใจตั้นไม้เพาะแยกไว้จำหน่ายได้ และปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานในบ้านซึ่งแปลงผักยกพื้นและผักไฮโดรโปรนิค เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้สนองแนวพระราชดำริจัดทำและช่วยดูแลให้

โครงการกีฬา ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ The British Community in Thailand Foundation for the Needy (B.C.T.F.N.) ได้จัดสร้างสนามบาสเกตบอลขนาด

มาตรฐานสากล เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลในวโรกาสอันสำคัญนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเพื่อพระราชทาน แก่บ้านทองอยู่ เชสเชียร์ เชียงใหม่ เพื่อให้สมาชิกผู้พิการของบ้านฯ ได้ออกกำลังกาย โดยได้รับพระราชานุญาตให้เชิญ ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ ประดิษฐานที่ป้ายสนามบาสเกตบอลเฉลิมพระเกียรติฯเป็นการถาวร
จากการที่ได้มีสนามบาสเกตบอล อ.บ.ต.สนผีเสื้อ ได้จัดสรรเงินให้สร้างสนามเปตอง ให้บ้านพักทำให้สมาชิกได้ออกกำลังกาย และได้ส่งทีมแข่งขันบาสเกตบอลวีลแชร์ และกีฬาหลายประเภท ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทองและรองชนะเลิศเหรียญเงิน จากวีลแชร์บาสเกตบอลและเทเบิลเทนนิส เสมอ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จ พระราชดำเนินทรงเปิดสนามบาสเกตบอลฯเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

โครงการเลี้ยงไก่ไข่ ได้รับความร่วมมือจากกรมปศุสัตว์ และหน่วยงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ช่วยดูแล และอบรมวิธี บริษัท ซี.พี.จำกัด บริษัท เบทาโกร และบริษัทกรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร ได้น้อมเกล้าฯถวายไข่ไก่รุ่นไข่และอาหารไก่ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่สมาชิกบ้านทองอยู่ เชสเชียร์ เชียงใหม่ ปัจจุบันไก่พันธุ์ไข่ประมาณ ๕๐๐ ตัว สมาชิกนำไข่มาบริโภคและสามารถจำหน่ายที่บ้านพักด้วย

โครงการเพาะเห็ด ปัจจุบันมีโรงเพาะเห็ดให้อีก รวม ๓ โรง สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ช่วยดูแล

โครงการเลี้ยงปลา สมาชิกเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย ๒ บ่อ ได้จำหน่ายและรับประทานในบ้านด้วยโดยได้รับการสนับสนุนบ่อเลี้ยงปลาจาก เครือซีเมนต์ไทย กรมประมงและประมงจังหวัดเชียงใหม่ ช่วยหาพันธ์ปลาให้และมาช่วยดูแลให้คำแนะนำในการเลี้ยง

โครงการคอมพิวเตอร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานคอมพิวเตอร์จำนวน ๓ เครื่องแก่มูลนิธิฯและได้รับความ กรุณาจากอาจารย์ สุทธิพร แซ่ตั้ง ได้มาสอนในระยะเริ่มแรกปัจจุบัน อาจารย์โจน ยูแบงค์ ได้กรุณาแนะนำอาจารย์ อนิรุทร์ ถาชื่นเป็นผู้มาฝึกสอน ซึ่งนายกฤตถี จินดาศิลป์ กรุณามอบเครื่องพิมพ์ให้ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลภาคพายัพกรุณาจัดอาจารย์และนักศึกษามาสอนการใช้คอมพิวเตอร์ให้สมาชิกในบ้าน

โครงการเทคโนโลยีและสารสนเทศ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้กรุณามาดูแลการใช้คอมพิวเตอร์ของ นางสาวพิกุลทอง กันทาดงและสมาชิกบ้านฯ

โครงการดนตรี สมาชิกสนใจดนตรีและชอบร้องเพลงลูกทุ่ง นายประสงค์ อิฐรัตน์ อดีตอธิบดีผู้พิพากษาภาค๕ อดีตประธานมูลนิธิฯและอดีตประธานกรรมการบ้านฯได้กรุณาหาครูมาฝึกสอนให้ และหาเครื่องดนตรีให้ในระยะเริ่มแรก ต่อมาเมื่อสมาชิกมีความสนใจดี นายอำพล ตียาภรณ์ จึงจัดหาเครื่องดนตรีให้จนสามารถตั้งวงได้ เคยนำวงออกไปบรรเลงทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ สี ๒-๓ ครั้ง ในโอกาสวันเฉลิมวันเฉลิมพรชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม และได้รับเชิญไปแสดงตามที่ต่างๆนอกจากนั้นสโมสร ไลออนส์เชียงใหม่ นครพิงค์ ได้รับบริจาคเครื่องดนตรีจากประเทศญี่ปุ่น ได้นำขึ้นน้อมเกล้าฯถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่ บ้านทองอยู่เชสเชียร์ เชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๐ ประกอบด้วเปียโน ออร์แกน ฯลฯ อาจารย์โจน ยู แบงค์ ได้กรุณามาฝึกสอนการร้องเพลงและช่วยหาผู้มาฝึกสอนการเล่นดนตรีให้อาทิตย์ละ ๑ วัน

โครงการที่คั่นหนังสือและการ์ดอวยพรด้วยดอกไม้แห้ง โครงการนี้ได้มีผู้มาสั่งทำเป็นของขวัญ ของชำร่วยเพื่อใช้ในงานมงคลต่างๆ ซึ่งเป็นรายได้ทางหนึ่งของสมาชิกด้วย

โครงการพัดกระดาษสาติดดอกไม้แห้ง

โครงการโครเชและตุ๊กตาผ้า 

โครงการกายภาพบำบัดและสุขภาพ The Leonard Cheshire International และ The British Community in Thailand foundation For The Needy น้อมเกล้าฯถวาย เครื่องมือกายภาพบำบัด จำนวน ๕ รายการในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ น้อมเกล้าฯถวายเครื่องมือกายภาพบำบัดแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมร

าชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่บ้านเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลในวโรกาสอันเป็นมงคลนี้ด้วย

โครงการรถยนต์เพื่อผู้พิการ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ในนามประชาชนจากประเทศญี่ปุ่นโดยท่านเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย น้อมเกล้าฯถวายรถยนต์ตู้ พร้อมลิฟต์ยกวีลแชร์ เพื่อใช้ในกิจกรรมของบ้านฯในวโรกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๔๘ พรรษา โดยได้ทำพิธีมอบให้มูลนิธิฯเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ที่บ้านทองอยู่ เชสเชียร์ เชียงใหม่

ปัจจุบันคุณหญิงตรึงใจ อิฐรัตน์ เป็นประธานกรรมการบ้านฯ และคณะกรรมการบ้านฯให้การดูแลโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริและกิจกรรมในบ้านให้เป็นไปตามนโยบายของมูลนิธิฯ