บ้านทองพูล รังสิต

เป็นบ้านหลังที่ 2 ของมูลนิธิ ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2513 โดยนางทองพูล หวั่งหลี บริจาคที่ดิน ที่อำเภอ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 9 ไร่ 2 งานเศษ ให้มูลนิธิเพื่อจัดสร้างบ้านพัก ฝึกอาชีพผู้พิการในภาคกลาง
อาคารหลังแรกของบ้านเป็นอาคารที่ได้รับมอบเงินจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นทุนเริ่มแรก นายเฮอร์เบิรต์และคุณหญิงอัลม่า ลิงค์ ได้รณรงค์หาทุนมาเพิ่มเติม ก่อสร้างจนแล้วเสร็จ คณะกรรมการให้ชื่ออาคารนี้ว่า “อาคารเฮอร์เบิร์ต-คุณหญิงอัลม่า ลิงค์” และเปิดรับผู้พิการเข้าอยู่อาศัย

ต่อมาในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา คณะกรรมการได้สร้างอาคารขึ้นใหม่อีก 1 หลังเพื่อเป็นที่พักสมาชิกหญิงและห้องประชุม มูลนิธิได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชทานทุนในการก่อสร้างอาคาร จาก “ทุนการกุศลสมเด็จย่า” 2,000,000 บาท เป็นทุนเริ่มแรก คณะกรรมการได้รณรงค์หาทุนมาเพิ่มเติมจนแล้วเสร็จ สมเด็จพระเจ้า พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริทร์ ทรงเสด็จประกอบพิธีเปิดอาคารเมื่อ วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2537

กิจกรรม

ปัจจุบันบ้านทองพูล รังสิตมีสมาชิกชาย หญิงรวมประมาณ 20 คน เจ้าหน้าที่ 3 คน มีกิจกรรมกายภาพบำบัด ฝึกอาชีพตามความถนัดเช่น ถักโครเช ถักไหมพรม จักสาน งานไม้ อ่านหนังสือ ดนตรี เพาะชำ

ในปี 2531 บริษัทรังสิตร่วมพัฒนา จำกัด มีนายดนัยธนิต พิศาลบุตรได้ขอเช่าที่ดินของมูลนิธิเพื่อทำตลาดสดรังสิต ต่อสัญญาทุก 4ปีจนถึงปัจจุบัน บ้านจึงได้ค่าเช่ามาพัฒนาผู้พิการของบ้าน ปัจจุบัน นางพวงเพชร บุญสาย เป็นประธานกรรมการบ้าน พ.ต.ต ธวัชชัย อาภาขจร เป็นกรรมการฝ่ายปกครอง นางสาวจารุวรรณ เกษมทรัพย์ เป็นเหรัญญิกบ้านฯ