บ้านสุขเสมอ ชะอำ

บ้านสุขเสมอ ชะอำ เป็นบ้านพักผู้พิการหลังที่ ๔ ของมูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ฯ หม่อมเสมอ สวัสดิวัฒน์ ได้กรุณาบริจาคที่ดินติดชายทะเล แห่งหนึ่งที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ ๒ ไร่ ๒ งาน เพื่อให้นำไปก่อสร้างบ้านพัก ผู้พิการมูลนิธิฯ  คุณหญิงอัลม่าและนายเฮอร์เบริต์ ลิงค์ ได้ชักชวนเพื่อนๆร่วมบริจาคเงินเพื่อกการสร้างบ้านพักผู้พิการแห่งนี้ ซึ่งเป็นพักติดชายทะเล คณะกรรมการให้ชื่อบ้านหลังนี้ว่า “บ้านสุขเสมอ ชะอำ” เพื่อเป็นที่ระลึกถึงผู้มีพระคุณที่กรุณาบริจาคที่ดินแห่งนี้ โดย ศ.กฤษฎา อรุณวงศ์ ณ อยุธยา กรุณาเป็นผู้ออกแบบบ้านให้

การบริหารงาน จัดให้มีคณะกรรมการบ้านและเจ้าหน้าที่ในการดูแลสมาชิกผู้พิการ รวมถึงดำเนินงานด้านบริหาร และพัฒนากิจการของบ้านพักให้เป็นสถานที่ที่เหมาะสมแก่การพัฒนาสมาชิก ทั้งในด้านการศึกษา อาชีพและสุขภาพอนามัย การดำเนินงานของบ้านได้รับความร่วมเป็นอย่างดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนและองค์กรท้องถิ่นเป็นอย่างดี ทำให้การดำเนินงานในทุก ๆ ด้านมีการพัฒนาในระดับหนึ่ง 

คณะกรรมการบ้านสุขเสมอ ชะอำ พยายามเสริมสร้างให้สมาชิกของบ้านมีศักยภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยสร้างกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในด้าน สันทนาการ การฝึกอาชีพ ตามความถนัดและความสนใจของสมาชิก ตลอดจนความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายในส่วนที่บกพร่อง ให้แข็งแรงหรืออยู่ในสภาพเป็นที่พอใจของแพทย์ ปัจจุบันมีสมาชิกและเจ้าหน้าที่รวม ๑๖ คน 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดบ้านพักผู้พิการ หลังที่ ๔ แห่งนี้เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๘ 

เมื่อเดือน ธันวาคม ๒๕๔๕ นางสาวมาลัยวรรณ ทองมาและนางสาวพัชราภรณ์ เหมะรัชตะ ได้บริจาคเงินให้บ้านสุขเสมอ ชะอำ โดยขอใช้ที่ดินของบ้านฯ ด้านหลังบางส่วน เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแก่นักท่องเที่ยวระหว่างปี ๒๕๔๕ ถึงปี ๒๕๔๘ คณะกรรมการนำเงินที่ได้รับมาพัฒนาผู้พิการของบ้านฯ 

ปัจจุบัน นายปราโมทย์ ณ นคร เป็นประธานกรรมการบ้านฯ พร้อมคณะกรรมการบ้านฯ ให้การดูแล