บ้านสิริวัฒนา สมุทรปราการ

เป็นบ้านพักผู้พิการแห่งแรก ของมูลนิธิฯ ก่อตั้งขึ้นในปี 2511 ซึ่งคุณหญิงสุภาพ ยศสุนทร ให้เช่าในราคาถูกเป็นพิเศษ จนสร้างบ้านถาวร ในที่ดินของ คุณหญิงเจือ นครราชเสนีย์ กรุณาบริจาคที่ดินจำนวน 3 ไร่เศษ ณ.ตำบลบางปิ้ง จังหวัดสมุทรปราการ  บ้านพักสร้างจากไม้งานแสดงสินค้านานาชาติ ต่อมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเงิน 2 ล้านบาท เพื่อสร้างอาคารที่พักผู้พิการ

มีอาคาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เป็นอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพของสมาชิกผู้พิการในบ้าน อาคารสิรินธร์พิพัฒน์ จัดสร้างขึ้นในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 3 รอบ ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานเงินเป็นทุนเริ่มต้น จำนวน 6 ล้านบาท เพื่อสร้างอาคารหลังใหม่แทนหลังเก่า ซึ่งไม่สามารถซ่อมแซมได้แล้ว ตามคำกราบบังคมทูลพระกรุณาของคุณหญิงตรึงใจ อิฐรัตน์ ประธานมูลนิธิฯ และได้รับพระราชทานนามอาคารว่า อาคารสิรินธร์พิพัฒน์ ซึ่งแปลว่า “เจริญรุ่งเรืองด้วยทรงไว้ซึ่งความเป็นสิริมงคล”

กิจกรรม

มีการทำดอกไม้จากดินหอม สลักเทียน วาดรูป ร้อยลูกปัด การทำกระเป๋าจากผักตบชะวา สมาชิกชาย-หญิง มีประมาณ 30 คน ปัจจุบันนางจันทนา เบาว์แมนน์ เป็นประธานกรรมการบ้านฯ นางกมลวัน บุณยัษฐิติ เป็นรองประธานกรรมการบ้านฯ นายคำรณ สีมามหรรณพ เป็นผู้ประสานงาน