บ้านอิฐรัตน์ ร้อยเอ็ด เชสเชียร์

ก่อตั้งขึ้นในโอกาสที่มูลนิธิ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในปีพ.ศ. 2535 โดยนายประสงค์ อิฐรัตน์ ประธานมูลนิธิ และนางตรึงใจ อิฐรัตน์ รองประธานมูลนิธิและประธานกรรมการบ้านอิฐรัตน์ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการมูลนิธิร่วมดำเนินการ จัดตั้งบ้านพักผู้พิการเพิ่มขึ้นเป็นแห่งที่ 5 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนายประวิทย์ อิฐรัตน์ น้อมเกล้าถวายที่ดิน จำนวน 5ไร่ 2งาน ที่อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

คณะกรรมการได้ร่วมกันรณรงค์หาทุนมาเพื่อการก่อสร้างอาคารและบ้านพัก ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดร้อยเอ็ดและกรุงเทพฯ รวมทั้งภาครัฐและเอกชนจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยได้รับพระราชานุญาต ให้ใช้ชื่ออาคารในบ้านพักผู้พิการแห่งนี้ว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” และพระราชทานพระราชานุญาต ให้อัญเชิญตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ไว้บนหน้าอาคารและในอาคารเป็นการถาวร

ต่อมานายประวิทย์ ได้ซื้อที่ดินด้านหน้าเพิ่มให้เพื่อให้ถนนเข้าบ้านกว้างขึ้น และยกเป็นถนนสาธารณะ โดยจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ความร่วมมือในการทำถนนร่วมกับมูลนิธิและให้ชื่อถนนว่า “ถนน ประวิทย์อิฐรัตน์”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธีเปิดบ้านพักผู้พิการแห่งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2541 คณะกรรมบ้านและผู้ดูแลและประสานงานบ้านฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมในที่พักอาศัยและโครงการต่าง ๆ เช่น 

โครงการเลี้ยงไก่ไข่ บริษัท ซีพี จำกัด ได้กรุณาบริจาคไก่พันธุ์ไข่อายุรุ่นไข่ จำนวน ๑๐๐ ตัว พร้อมอาหาร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ สมาชิกได้ฝึกหัดเลี้ยงไก่ ได้ไข่วันละประมาณ ๘๐-๙๐ ฟอง มีผู้มารับซื้อถึงในบ้านพัก สมาชิกสามารถนำไข่มาบริโภคและสร้างรายได้และสร้างรายได้ของสมาชิกเองด้วย บริษัท ซี.พี. จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด กรุณามาช่วยดูแลและให้คำแนะนำในการเลี้ยงด้วย ต่อมาสมาชิกได้ใช้ทุนส่วนตัวซื้อไก่รุ่นมาเลี้ยงต่อได้ผลดี 

โครงการกีฬา สมาชิกสนใจกีฬาหลายประเภทและเซปักตระกร้อ มูลนิธิฯได้ส่งทีมของบ้านไปร่วมในการแข่งขันกีฬาคนพิการ ครั้งที่ ๒๑ ที่จังหวัดระยองระหว่างวันที่ ๑๗-๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขัน เซปักตระกร้อจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายอัครพงศ์ พยัคฆตร ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ให้ความสำคัญกีฬาคนพิการ จัดงานต้อนรับและแสดงความยินดี แก่ทีมนักกีฬาของบ้านอิฐรัตน์ ร้อยเอ็ด เชสเชียร์ ในโอกาสนี้ด้วย 

โครงการผักสวนครัวและไม้ดอกไม้ประดับสมาชิกสนใจในการเพาะปลูกสวนครัวไว้รับประทานในบ้านและมีผู้มาซื้อที่ในบ้านพัก นอกจากนั้น ยังปลูกดอกมะลิ และเพาะเห็ดไว้จำหน่ายด้วย บ้านอิฐรัตน์ ร้อยเอ็ดได้รับการสนับสนุนและการอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ดและสำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดร้อยเอ็ด ตลอดจนประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นอย่างดี            

โครงการกายภาพบำบัด

โครงการกรอบรูปวิทยาศาสตร์

โครงการจักสาน

โครงการดนตรี สมาชิกสนใจดนตรีและร้องเพลง  ประธานฯได้จัดซื้อเครื่องดนตรีอิเลคโทน ๑ เครื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบ้าน ดร.พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจและนายนริศ จาตุรนต์โสภา จัดผ้าป่าเพื่อกิจกรรมของบ้านฯ เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๔๖ สำหรับบ้านอิฐรัตน์ ร้อยเอ็ด เป็นบ้านพักที่จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกที่ต้องการเรียนหนังสือ ฝึกอาชีพที่ตนเองถนัดเมื่อจบแล้วมูลนิธิฯจะสนับสนุนให้ออกไปประกอบอาชีพข้างนอก เช่นบุคคลธรรมดามีรายได้เป็นของตนเอง ไม่เป็นภาระของสังคมอันเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในด้านดูแลผู้พิการทางหนึ่งด้วย ส่วนสมาชิกบางคนเมื่อได้รับการฝึกอาชีพแล้ว ยังคงพักอยู่ในบ้านและทำกิจกรรมและรับทำตามที่มีผู้มาสั่งทำหรือว่าจ้างในบ้านมีหลายราย 
ปัจจุบัน คุณหญิงตรึงใจ อิฐรัตน์ เป็นประธานกรรมการบ้านฯ พร้อมคณะกรรมการบ้านฯ ให้การดูแลและดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของมูลนิธิฯ ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 18 คน