คณะกรรมการ

บ้านพักแต่ละแห่งมีประธานกรรมการบ้านฯ และคณะกรรมการบ้านประกอบด้วย หน่วยงานราชการ องค์กร และผู้ที่พร้อมจะทำงานเพื่อสังคม ซึ่งประธานกรรมการบ้าน จะพิจารณาเชิญให้ร่วมเป็นกรรมการ และมีผู้ดูแลและประสานงานบ้านเป็นผู้ดูแลสมาชิกผู้พิการในบ้าน และกิจวัตรประจำวันให้เป็นไปตามนโยบาย ของคณะกรรมการบริหารจากส่วนกลาง ซึ่งมีประธานมูลนิธิฯ เป็นประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการมูลนิธิฯ และคณะกรรมการบ้านฯ กรุณาสละเวลาทั้งกำลังกาย กำลังใจและกำลังทรัพย์ช่วยงานมูลนิธิฯ โดยไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น