บ้านทองอยู่เชสเชียร์ แหล่งเรียนรู้ค้นหาอาชีพของคนพิการ [7 ก.พ. 51 – 00:44]

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ณ มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่บ้านทองอยู่ เชสเชียร์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้ โดยทอดพระเนตรโครงการในพระราชดำริฯ ด้วยความสนพระทัยยิ่ง พร้อมกับทรงมีพระราชปฏิสันถารอย่างเป็นกันเอง และรับสั่งชมสมาชิกรายหนึ่งของมูลนิธิฯ ที่เป็นแบบอย่างอันดีเรื่องความขยันขันแข็งเข้าร่วมกิจกรรม และโครงการต่างๆ

ในโอกาสนี้ทรงมีพระราชดำรัสกับ “คุณหญิงตรึงใจ อิฐรัตน์” ประธานมูลนิธิฯ และประธานกรรมการบ้านทองอยู่ ถึงเรื่องการจัดระบบการทำงาน และการดูแลโครงการว่า ทำถูกต้องที่ไม่ตั้งเป็นเงินเดือน แต่เปิดโอกาสให้สมาชิกบริหารจัดการกันเอง และมีรายได้จากยอดการจำหน่าย เพราะสมาชิกจะขยันดูแลให้ได้ผลผลิตมากที่สุด และเป็นผลดีที่สุด แถมทุกคนจะได้ออกกำลังกายไปด้วย พร้อมกันนี้ยังรับสั่งอีกว่า บ้านทองอยู่ น่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้พิการได้มาดูงาน เพื่อนำไปเป็นแรงบันดาลใจในการค้นหาอาชีพเลี้ยงตนเองในอนาคต ท้ายสุดได้ทรงแนะนำประธานมูลนิธิฯ ให้ขอทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคพายัพ ช่วยออกแบบรถให้นายสมจิตร สมาชิกคนหนึ่งของมูลนิธิฯ ที่ต้องนอนคว่ำทำงาน เนื่องจากเป็นแผลกดทับ เพื่อให้ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้นในการทำงานการเกษตร ยังความปลื้มปีติแก่สมาชิกเป็นล้นพ้น

มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ เป็นมูลนิธิให้ความช่วยเหลือผู้พิการในการฝึกฝนอาชีพ และสนับสนุนให้ออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยไม่เป็นภาระของสังคม อันเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลทางหนึ่ง ประสบความสำเร็จไปแล้วหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็น โครงการเลี้ยงไก่ไข่, โครงการเลี้ยงปลา, โครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง, โครงการเพาะชำ, โครงการกีฬา, โครงการดนตรี, โครงการเพาะเห็ด, โครงการที่คั่นหนังสือและการ์ดอวยพร ประดับด้วยดอกไม้แห้ง, โครงการคอมพิวเตอร์พระราชทาน, โครงการพัดกระดาษสา และโครงการกายภาพบำบัด

สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากฝีมือสมาชิกในมูลนิธิฯ จะนำออกวางจำหน่าย ณ อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และสมาชิกผู้พิการจะเปลี่ยนเวรกัน เข้าไปดูแลจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมถึงจัดทำบัญชีในโครงการ เมื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้แล้ว ผู้ทำบัญชีจะสรุปบัญชีทุกสิ้นเดือน และคิดเป็นตัวเงินคืนให้เจ้าของแต่ละโครงการ โดยมีเหรัญญิกประจำบ้านหักรายได้ 10% เข้าบัญชีกลาง และนำเงินส่วนนี้มอบให้สมาชิกผู้พิการเบิกได้ปีละครั้ง เพื่อใช้ในกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่.