กิจกรรมต่าง ๆ ประจำปี 2551

กันยายน 
บัตรอวยพรปีใหม่ มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 (คลิกดูรายละเอียด)

สิงหาคม 
งานสัปดาห์สิงหา สิริวัฒนา พยากรณ์ ครั้งที่ 10 (คลิกดูรายละเอียด)

กุมภาพันธ์ 
บ้านทองอยู่เชสเชียร์ แหล่งเรียนรู้ค้นหาอาชีพของคนพิการ (คลิกดูรายละเอียด)