ประวัติมูลนิธิ

มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ที่จัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องที่อยู่อาศัย และให้ความอบอุ่นในชีวิตครอบครัวแก่ผู้พิการ และเพื่อช่วยเหลือบุคคลที่พิการตลอดชีวิต โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา หรือฐานะใด ๆ ให้เข้าร่วมอยู่อาศัย เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ให้การสนับสนุนการศึกษา การฝึกอาชีพตามความถนัด และ สนับสนุนผู้ที่สามารถ ออกไปประกอบอาชีพภายนอกได้ โดยไม่เป็นภาระของสังคม

มูลนิธิสิริวัฒนา เชสชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นมูลนิธิ ที่ดำเนินงานตามหลักการของเลียวนาร์ด เชสเชียร์อินเตอร์-เนชั่นแนล โดยลอร์ด เลียวนาร์ด เชสเชียร์ เป็นผู้ให้กำเนิดมูลนิธิฯเริ่มด้วยการอุทิศบ้านของท่านเอง เพื่อเป็นที่พักของผู้พิการเป็นแห่งแรกที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษในปีพ.ศ. 2491 ปัจจุบัน “บ้านเชสเชียร์” ได้ขยายสาขาในประเทศต่างๆทั่วโลกกว่า 240 สาขา มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกไกล ซึ่งมีประเทศสมาชิกรวม 8 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง มาเลเซีย สิงค์โปร์และประเทศไทย มีบ้านพักสำหรับสมาชิกผู้พิการทั้งภูมิภาคกว่า 30 แห่ง

เนื่องจากแต่ละประเทศสมาชิกมีการบริหารงานด้วยตนเอง เพื่อให้การดำเนินงานและการพัฒนาของมูลนิธิฯ ไปทิศทางเดียวกันทั้งภูมิภาค จึงจัดให้มีการประชุมใหญ่เชสเชียร์ภาคตะวันออกไกล (Biennial General Meeting, Cheshire F.E.R.C) เพื่อให้คณะกรรมการของประเทศสมาชิก ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิด และแนวทางการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกผู้พิการ รวมถึงกำหนดทิศทางร่วมกัน ในการดำเนินงานระหว่างประเทศสมาชิก ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน การประชุมจะจัดขึ้นทุก 2 ปี โดยประเทศสมาชิก จะหมุนเวียนกันป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ในประเทศไทย ท่านผู้หญิงหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร สนับสนุนและริเริ่มจัดตั้งบ้านเชสเชียร์ขึ้น โดยเป็นประธานกรรมการเป็นท่านแรก คณะกรรมการก่อตั้งท่านอื่น ได้แก่ คุณหญิงเลขา อภัยวงศ์ คุณหญิงสมานใจ ดำรงแพทยาคุณ คุณหญิงอัลม่า ลิงค์ และเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2507 มูลนิธิฯได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับไว้ “ในพระบรมราชินูปถัมภ์” และพระราชทานนามอันเป็นมงคลว่า มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ และจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ในประเทศไทย แบ่งการทำงานเป็นบ้านพัก 5 แห่ง คือ

1. บ้านสิริวัฒนา สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
2. บ้านทองพูล รังสิต จังหวัดปทุมธานี
3. บ้านทองอยู่ เชสเชียร์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
4. บ้านสุขเสมอ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
5. บ้านอิฐรัตน์ ร้อยเอ็ด เชสเชียร์ จังหวัดร้อยเอ็ด